Mesterképzések

EGYÜTT TOVÁBB A GTK-N!

2024. február 15-ig lehet jelentkezni a 2024. szeptemberi képzésekre!


A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2024. február 15-ig lehet jelentkezni elektronikusan a www.felvi.hu honlapon!

1

 

Mesterképzésre akkor jelentkezhetsz, amennyiben legkésőbb 2024. júliusig felsőfokú végzettséget szerzel alapképzésen vagy osztatlan képzésen. A mesterképzések képzési ideje 4 félév.

Hamarosan a kezedben tarthatod első diplomádat vagy már megszerezted, de nem tudod milyen szakon folytasd tovább tanulmányaidat? Jelentkezz a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar 14 mesterképzésének az egyikére.

Mivel ad többet egy mesterképzési diploma? A mesterszakon végzett hallgatók sokkal hamarabb találnak maguknak munkát és több bérre is számíthatnak, valamint a doktori képzést is egy mesterszak elvégzése után lehet kezdeni. A mesterképzésbe fektetett 4 félév többszörösen megtérül, mint gondolnád!

Az alábbiakban a Gazdaságtudományi Kar mesterképzéseinek rövid leírásai találhatók meg, illetve a szakokhoz tartozó részletes tantervek és a felvételihez szükséges témakörök érthetők el:

1. Agrárközgazdász  – A képzés célja agrárközgazdászok képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi élelmiszergazdaság területén elsősorban kis- és középvállalkozások alapítására, működtetésére. Képesek a gazdálkodás átfogó elemzésére, komplex fejlesztési feladatok megoldására, valamint - az ágazati sajátosságok figyelembevételével - a kapcsolódó pénzügyi folyamatok irányítására, elemzésére és kereskedelmi tevékenység menedzselésére. A gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően alkalmasak lesznek a hazai és nemzetközi élelmiszergazdaság különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

2. Egészségügyi közgazdász – A képzés célja olyan – nemzetközi összehasonlításban is versenyképes –, egészségügyi közgazdászok képzése, akik közgazdaság- és egészségtudományi műveltségükkel, illetve szakmai kompetenciáikkal képesek a hazai és nemzetközi egészségügyi szektor területén elsősorban egészségügyi intézmények irányítására, egészségüggyel kapcsolatos kis- és középvállalkozások alapítására, működtetésére, tevékenységének átfogó elemzésére, komplex fejlesztési feladatok megoldására, valamint – az ágazati sajátosságok figyelembevételével – a kapcsolódó pénzügyi folyamatok irányítására, elemzésére, marketing és kereskedelmi tevékenység menedzselésére. A végzettek, elméleti, gyakorlati tudásuknak és műveltségüknek köszönhetően a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően alkalmasak lesznek a hazai és nemzetközi az egészségügyi szektor különböző szintjein mind az állami, mind a profitorientált területeken közép- és felsővezetői feladatok ellátására.

3. Egészségügyi menedzser – A képzés célja egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer különböző szintjein jelentkező vezetési és szervezési feladatok (elemzés, tervezés, irányítás, ellenőrzés) ellátására, az egészségügyi szervezetek hatékony működtetésére, irányítására, a hosszú távú szakmai, gazdasági és szervezeti stabilitás egyensúlyának biztosítására. Az egészségügyi menedzseri szemléletmód elsajátítása révén képesek a szervezeti problémák vezetői szempontú és innovatív megközelítésére, felismerésére, elemzésére és megoldására, vezetői döntések meghozatalára, valamint képesek a tudományos szakirodalom feldolgozására, kutatási projektekben való részvételre. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

4. Ellátásilánc-menedzsment – A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére.

5. Emberi erőforrás tanácsadó – A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete.

6. Közgazdásztanár – A tanári pálya iránt elhivatottságot érző, gazdaságtudományok képzési területhez tartozó alapképzési szakok bármelyikén végzettek jelentkezését várjuk.  Akik úgy érzik, szívesen átadnák gazdasági ismereteiket olyan diákoknak, vagy felnőtteknek, akik közgazdasági szakközépiskolákban, OKJ-s és egyéb szakképző tanfolyamokon ismerkednek a gazdaság világával és készülnek majdani, üzleti jellegű tevékenységükre.

7. Marketing – A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel.

8. Master of Business Administration (MBA) – A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti tudományok minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában a szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. A szakon végzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak bármely üzleti vagy közszolgálati szervezet vezetői pozícióira.

9. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás - A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot olyan hallgatóknak ajánljuk, akik karrierjüket valamilyen nemzetközi szakmai közegben, nemzetközi környezetben képzelik el, valamint fontos számukra az idegen nyelvek mindennapi használata. Ezen a mesterszakon szerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik az elhelyezkedést, sikeres munkavégzést, illetve hosszabb távú karriert nemzetközi szervezeteknél, a kormányzati, az üzleti és a nem kormányzati szféra nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó intézményeiben, vállalatainál, illetve szervezeti egységeinél.

10. Sportközgazdász – Az itt végzett hallgatók közgazdaságtudományi és sporttudományi műveltségükkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint a világpiacon önálló kreatív közgazdász szemléletű gondolkodásra, gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.

11. Számvitel – A képzés célja számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.

12. Vállalatgazdaságtan  A képzés célja alkalmazott gazdaságtani és üzleti ismeretekkel rendelkező közgazdászok képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi gazdaság területén elsősorban a közép- és nagyvállalatok operatív szintű működtetésére, tevékenységének átfogó elemzésére, komplex fejlesztési feladatok megoldására, valamint – az ágazati sajátosságok figyelembevételével – a kapcsolódó pénzügyi folyamatok irányítására, elemzésére, a marketing és kereskedelmi tevékenység menedzselésére. A végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

13. Vállalkozásfejlesztés – A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.

14. Vezetés és szervezés – A vezetés és szervezés mesterszakot minden olyan hallgatónak ajánljuk, akinek hosszabb-rövidebb távú karriercéljai között valamilyen szintű vezetői pozíció betöltése szerepel, vagy már jelenleg is ilyen munkakört tölt be. A képzés során a hallgatók általános üzleti ismereteiket mélyítik el, nagy hangsúlyt fektetve a menedzsmenthez és vezetéshez kapcsolódó tantárgyakra, tudományterületekre. Az itt végzett szakemberek megalapozott és integrált szakismereteket szereznek, elemző, tervező, problémamegoldó képességeiket, kreativitásukat fejleszthetik.

15. Vidékfejlesztési agrármérnöki – Ezen a szakon végzett hallgatók az ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen megismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak lesznek tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére.Felvételi témakörök szakonként

Mesterképzések - tantervek

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 11. 13:25