Kari Tanács

(1) A kari tanács a vonatkozó jogszabályokban, az egyetemi SZMSZ-ben és a működési rendjében meghatározott feladatokat látja el. Döntési, véleményezési és javaslattevő jogköre van. E jogokon túlmenően a karral bármilyen módon összefüggő ügyben állásfoglalásra jogosult.

(2) A kari tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén a dékánhelyettes, több dékánhelyettes esetén, a dékán által kijelölt dékánhelyettes.

(3) A kari tanács a szenátus által, a 13. § (7) bek. b) pontjában átruházott jogkörökön túl

a) Dönt

 • a kar működési rendjéről szóló szabályzat, és más kari szabályzatok megalkotásáról,
 • a kari tanács bizottságai vezetőjének és tagjainak megválasztásáról,
 • a kar fejlesztési terveiről,
 • a kar saját bevételeinek felhasználásáról,
 • jubileumi oklevelek adományozásáról,
 • a kari tantervekről, módosításáról.

b) Véleményt nyilvánít

 • a karra kinevezendő, illetve kinevezett egyetemi és főiskolai tanárok kinevezéséről, ilyen munkaköri cím adományozásáról, és a felmentésük kezdeményezéséről,
 • tudományos tanácsadói és kutató professzori kinevezésről, illetve felmentésről.
 • dékáni és dékánhelyettesi pályázatok kiírásáról,
 • a karhoz kapcsolódó egyetemi, főiskolai magántanári felterjesztésekről,
 • professzor emeritus cím adományozásának kezdeményezéséről,
 • a karhoz tartozó oktatási szervezeti egységek koordinációs központba, koordinációs tanszéki csoportba történő integrálásáról,
 • a kar hallgatóit érintő, a jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban meghatározott tanulmányi ügyekben,
 • a kar munkájáról a szenátusnak küldendő beszámolókról, jelentésekről,
 • mindazokban az ügyekben, amelyeket a dékán a tanács elé terjeszt, valamint azokban, amelyekkel kapcsolatban az egyetemi szabályzat, vagy a kari működési rend elrendeli a kari tanács véleményének kikérését,

c) Javaslatot tesz a szenátusnak

 • centrum/TEK létrehozására, abból való kilépésre vagy a centrumhoz történő csatlakozásra,
 • oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítésére, megszüntetésére, összevonására, nevének módosítására,
 • alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések létesítésére és indítására, illetőleg az utóbbiak szakközépiskolával történő közös indítására.

(4) A kari tanács létszámát, választásának módját, működési rendjét és idejét, a kari működési rend határozza meg.

(1) Az SzMSz 39.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl dönt

 • a kari tudományos programok meghatározásáról és a kutatási eredmények értékeléséről,
 • tiszteletbeli docensi cím adományozásáról,
 • a Kar oktató-nevelőmunkájával, tudományos tevékenységgel, külső szervekkel való együttműködéssel kapcsolatos elvi kérdésekről,
 • a Kar nemzetközi kapcsolatainak elveiről,
 • a Kar javára szóló alapítványok kuratóriumának tagjairól.

(2) Véleményt nyilvánít

 • a dékán hatáskörébe tartozó oktatói, kutatói és vezetői kinevezésekről, megbízásokról,
 • címzetes egyetemi tanári cím adományozásának kezdeményezéséről,
 • a Karhoz tartozó szakvezetői és tagozatvezetői megbízásról,
 • a Kart közvetlenül érintő és nem kari hatáskörbe tartozó személyi kérdésekről.

(3) Javaslatot tesz a szenátusnak

 • kihelyezett tanszék létesítésére,
 • szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések indítására, illetőleg az utóbbiak szakközépiskolával történő közös indítására.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 17:55