Alapképzések

DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

EGYÜTT TOVÁBB A GTK-N!

2024. február 15-ig lehet jelentkezni a 2024. szeptemberi képzésekre!

A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2024. február 15-ig lehet jelentkezni elektronikusan a www.felvi.hu honlapon!

 

1

 

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki rendelkezik:

  • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel,
  • vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel (amely felsőfokú végzettséget nem ad).

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán az alapszakok képzési ideje 6+1 félév, ahol az utolsó, 7. félévben kötelező 20 kreditértékű, 12 hetes szakmai gyakorlat. A Kar számos vállalattal ápol jó kapcsolatot, aminek révén hatékony segítséget nyújt a hallgatóknak a gyakorlati képzés megszerzéséhez. Kivételt képez a Sportszervezés, illetve Rekreáció és életmód alapszak, melyek képzési ideje 6 félév. A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Továbbá 2 alapszak képzési ideje is megváltozott 2020. óta, hiszen a Nemzetközi gazdálkodás és Turizmus-vendéglátás alapszak képzési ideje 8 félév lett. A 2 képzés követelménye - nemzetközi jellegének erősítése érdekében - legalább egy félév külföldön szerzett tapasztalat vagy nemzetközi környezetben megszerzett gyakorlat válik szükségessé.

Az alábbiakban a Gazdaságtudományi Kar alapképzéseinek rövid leírásai találhatók meg, illetve a szakokhoz tartozó részletes tantervek és egyéb információk:

Alapképzések:

1. Agrár- és üzleti digitalizáció: A képzés célja agrár-digitalizációs mérnökök képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi agrárgazdaság területén agrár-digitalizációs és IoT eszközöket üzemeltetni, működtetni, továbbá az ágazati sajátosságok figyelembevételével képesek agrár-digitalizációs fejlesztési feladatok megoldására, a hazai és nemzetközi agrár-digitalizáció különböző területein középvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

2. Gazdálkodási és menedzsment: Ez a szak tekinthető a „hagyományos” közgazdász-gazdálkodási szakhoz legközelebb álló alapképzési szaknak, ami azt jelenti, hogy itt találhatók meg legkiegyensúlyozottabban a közgazdász és menedzseri szakmákhoz szükséges ismeretekbe bevezető tárgyak. A szakon végzett hallgatók képesek gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére.

3. Gazdasági és vidékfejlesztési alapszak: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a hazai agrárium termelési, piaci és értékesítési sajátosságaival összefüggő, termékpálya szemléletű elemző és szervező feladatok ellátására. Az elsajátított komplex ismereteik birtokában képesek az agrárium és az élelmiszeripar területén gazdasági jellegű ismereteket igénylő feladatok és munkakörök betöltésére, valamint az agrárgazdaság és szakigazgatás működésének és kapcsolatrendszerének ismeretében alkalmasak középvezetői feladatok ellátására. A megszerzett tudásuk birtokában alkalmasak a munkaerő- piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, gazdasági döntések előkészítésére és piaci folyamatok elemzésére az agrárgazdaság különböző területein, a fenntarthatósági elvek figyelembe vételével. A hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

4. Kereskedelem és marketing: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése. Akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

5. Nemzetközi gazdálkodás: A hallgatók előtt számos elhelyezkedési és karrierlehetőség áll. Az állami szférában éppúgy megállják helyüket, mint a magánszférában; elhelyezkedhetnek nemzetközi szervezeteknél (pl. ENSZ, WTO, NATO), kormányszerveknél, gazdaságkutató intézeteknél, de saját vállalkozói tevékenység folytatása is szóba jöhet, mint karrierlehetőség, mind hazai, mind nemzetközi területen.

6. Pénzügy és számvitel: Ezen a szakon végzett diákok alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére. Valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, továbbá a beszámolási kötelezettség teljesítésére.

7. Sportszervezés: A képzés célja sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

8. Rekreáció és életmód: A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás kínálta lehetőségeken keresztül az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

9. Turizmus-vendéglátás: A szakon a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése a cél, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat.

 

Aktuális képzéseink:

Kifutó képzések

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 19. 08:35