Alapképzések

DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

EGYÜTT TOVÁBB A GTK-N!

2024. február 15-ig lehet jelentkezni a 2024. szeptemberi képzésekre!

A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2024. február 15-ig lehet jelentkezni elektronikusan a www.felvi.hu honlapon!

 

1

 

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki rendelkezik:

  • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel,
  • vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel (amely felsőfokú végzettséget nem ad).

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán az alapszakok képzési ideje 6+1 félév, ahol az utolsó, 7. félévben kötelező 20 kreditértékű, 12 hetes szakmai gyakorlat. A Kar számos vállalattal ápol jó kapcsolatot, aminek révén hatékony segítséget nyújt a hallgatóknak a gyakorlati képzés megszerzéséhez. Kivételt képez a Sportszervezés, illetve Rekreáció és életmód alapszak, melyek képzési ideje 6 félév. A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Továbbá 2 alapszak képzési ideje is megváltozott 2020. óta, hiszen a Nemzetközi gazdálkodás és Turizmus-vendéglátás alapszak képzési ideje 8 félév lett. A 2 képzés követelménye - nemzetközi jellegének erősítése érdekében - legalább egy félév külföldön szerzett tapasztalat vagy nemzetközi környezetben megszerzett gyakorlat válik szükségessé.

Az alábbiakban a Gazdaságtudományi Kar alapképzéseinek rövid leírásai találhatók meg, illetve a szakokhoz tartozó részletes tantervek és egyéb információk:

Alapképzések:

1. Agrár- és üzleti digitalizáció: A képzés célja agrár-digitalizációs mérnökök képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi agrárgazdaság területén agrár-digitalizációs és IoT eszközöket üzemeltetni, működtetni, továbbá az ágazati sajátosságok figyelembevételével képesek agrár-digitalizációs fejlesztési feladatok megoldására, a hazai és nemzetközi agrár-digitalizáció különböző területein középvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

2. Gazdálkodási és menedzsment: Ez a szak tekinthető a „hagyományos” közgazdász-gazdálkodási szakhoz legközelebb álló alapképzési szaknak, ami azt jelenti, hogy itt találhatók meg legkiegyensúlyozottabban a közgazdász és menedzseri szakmákhoz szükséges ismeretekbe bevezető tárgyak. A szakon végzett hallgatók képesek gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére.

3. Kereskedelem és marketing: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése. Akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

4. Nemzetközi gazdálkodás: A hallgatók előtt számos elhelyezkedési és karrierlehetőség áll. Az állami szférában éppúgy megállják helyüket, mint a magánszférában; elhelyezkedhetnek nemzetközi szervezeteknél (pl. ENSZ, WTO, NATO), kormányszerveknél, gazdaságkutató intézeteknél, de saját vállalkozói tevékenység folytatása is szóba jöhet, mint karrierlehetőség, mind hazai, mind nemzetközi területen.

5. Pénzügy és számvitel: Ezen a szakon végzett diákok alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére. Valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, továbbá a beszámolási kötelezettség teljesítésére.

6. Sportszervezés: A képzés célja sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

7. Rekreáció és életmód: A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás kínálta lehetőségeken keresztül az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

8. Turizmus-vendéglátás: A szakon a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése a cél, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat.

9. Vidékfejlesztési agrármérnöki: A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.

 

Aktuális képzéseink:

Kifutó képzések

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 14:18