2. számú Dékáni utasítás (2020.szeptember 11.)

2. számú Dékáni utasítás

2020. szeptember 11.

 

Az 1. sz. dékáni utasítás szeptember 11-én hatályát veszti.

 „A Gazdaságtudományi Karon az oktatás 2020. szeptember 7-én mind az oktatók, mind a hallgatók részéről személyes jelenléttel megkezdődött. Ez alól kivételt képeznek a Kisvárda, Nagyvárad képzési helyen tanuló hallgatók, valamint azon idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók, akik igazoltan nem tudnak beutazni az országba és egyedi kérelmet adnak be erre vonatkozóan a GTK Tanulmányi Osztályára, melyet a NOKK és a GTK közösen bírál el. Ezen hallgatók online csatlakozhatnak a debreceni órarendi időpontban személyes jelenléttel tartott órához.

Az egyetemi e-learning rendszer (https://elearning.unideb.hu/) használata kötelező minden, a karunkon ebben a félévben futó kurzus esetében. Az aktuális tananyagot az óra előtt legkésőbb 24 órával köteles az oktató feltölteni az e-learning rendszerbe az adott kurzushoz a hallgatók számára elérhető módon..

A követelményrendszer, az oktatói fogadóóra időpontja feltöltésre került az e-learning rendszerbe szeptember 4-ig, a „Hivatalos információ” menüpontban megtalálható.

A követelményrendszerbe bele kell írni nappali tagozatok esetében a zárthelyi dolgozatok időpontját. A számonkérések az e-learning rendszer adta lehetőségek kihasználásával történnek, mind írásbeli, mind szóbeli számonkérés esetén, kivéve az órarend szerinti időpontban a jelenléti oktatás keretében tartott szóbeli beszámoló esetén. A zárthelyi dolgozatok időpontját a Tanulmányi Bizottság szakonként felülvizsgálja, a hallgatói leterheltség és a megfelelő teremkapacitás érdekében. Szükség esetén a Bizottság javaslatot tesz az időpont módosításra.

Levelező tagozat esetében a számonkérést az évfolyammal egyeztetve kell meghatározni, és ehhez a Tanulmányi Osztályon keresztül szükséges a terem lefoglalása.  

Az oktatás a kari honlapon közzétett órarend alapján valósul meg, az adott helyen és időben. Ez alól kivételt képeznek az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók, rájuk átmeneti rendelkezés vonatkozik (1. sz. melléklet).

A hallgató órai részvételének adminisztrálása az e-learningben az adott kurzus felületén az oktató által létrehozott jelenléti ív alkalmazásával történik.

A Böszörményi úti campuson Gazdaságtudományi Kar által használt épületekbe mindenki számára (hallgató, oktató, alkalmazott, külső vendégek) a maszk szabályszerű viselése (orrot, szájat eltakarva) kötelező. Kivételt képeznek azok az irodai helyiségek, ahol egy személy dolgozik.

Amennyiben Gazdaságtudományi Kar épületeibe belépő személy nem rendelkezik maszkkal vagy nem szabályszerűen viseli a maszkot, az épületből kiküldhető. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik maszkkal, vagy azt nem szabályszerűen viseli az oktató köteles a hallgatót az óráról kiküldeni. Az óráról való távolmaradás hiányzásnak minősül. Abban az esetben, ha az óra időtartamának feléig a hallgató az előírásoknak megfelelően maszkban visszatér az órára, akkor az órai jelenléte igazolt. A tanórák ideje alatt, amennyiben a hallgatók és az oktató között a 1,5 m távolság biztosított, az oktató nem köteles maszkot viselni.

Az oktató minden óra kezdetén a hallgatók körében testhőmérséklet mérést végez szúrópróba szerűen. Amennyiben a testhőmérséklete a hallgatónak 37,5 C felett van, a hallgatónak el kell hagyni az egyetem épületét és javasolni kell számára a házi orvosa megkeresését

Ha a hallgató egészségügyi állapotában változás következik be, akkor a „Járványügyi nyilatkozat COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban” c. kérvényt újból ki kell töltenie 12 órán belül.

A hallgatók hiányzását a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően kezeljük. Javasoljuk a hallgatók számára, hogy tartsák meg a hivatalos igazolásokat a hiányzásaikról, és amennyiben a félév végére túllépi a hiányzás a megengedett szintet, adjanak be ezzel kapcsolatban a neptun rendszeren keresztül általános kérelmet. Egyedileg fogjuk kezelni ezeket az eseteket.

A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartásra a Gazdaságtudományi Kar minden kollégájának elsősorban elektronikus formában van lehetősége, mely csatornákat az oktatók esetében az adott tárgyak tematikája tartalmazza az e-learning rendszerben. Az intézeti adminisztratív kollegákkal való kapcsolattartás e-mailen vagy telefonon keresztül valósítható meg. 

 A Tanulmányi Osztály munkatársaival, Szolnokon az Oktatásszervezési Iroda ügyintézőivel, az Oktatási dékánhelyettessel és a Nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettessel való kapcsolattartás személyes jelenlétet igénylő ügyintézés esetén a Debreceni Egyetem e-időpontfoglalási felületén keresztül lefoglalt időpontban lehetséges, minden más esetben telefonos vagy elektronikus (neptun, e-mail) ügyintézésre van lehetőség.

A hallgatói kérelmeket csak és kizárólag a neptun rendszeren keresztül lehet beadni, kivéve a kredit elismerési kérelmet. A kredit elismerési kérelem beadására vonatkozó szabályokat a Kreditátvitel a Gazdaságtudományi Karon c. eljárási rend tartalmazza.

A beiratkozás 2020.08.31.-ét követően online beiratkozás formájában történik a felvett hallgatóknak.

Azon területekre, amelyre ez az Intézkedési terv nem tér ki a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai érvényesek.

 

Debrecen, 2020. szeptember 11.

 

Dr. Pető Károly sk.
dékán

 

2. sz. Dékáni utasítás 1. sz. melléklete

2020. szeptember 11.

Az angol nyelvű képzésben történő tantermen kívüli digitális oktatás átmeneti megvalósításáról a 2020/2021. tanév I. félévében

Az átmeneti, tantermen kívüli digitális oktatás bevezetésére azért van szükség, mert a külföldi hallgatóink jelentős része a járványhelyzet miatt még nem tud részt venni a személyes oktatásban, valamint a megfelelő informatikai rendszer kialakítása folyamatban van.

A tantárgyi célok nem változnak, a megvalósítás módja viszont átmenetileg igen.

Az egyetemi e-learning rendszer (https://elearning.unideb.hu/) használata továbbra is kötelező minden, a karunkon ebben a félévben futó kurzus esetében.

  1. A tantermen kívüli digitális oktatás az eredeti órarendi időpontban a Webex rendszer használatával valósul meg.
  2. Az átmeneti rend 2020. szeptember 14-től 2020. október 04-ig tart.
  3. Az órarendben jelzett minden időpont, a közép-európai nyári időszámítás (CEST) szerinti időpontot jelenti.
  4. Az oktató a DE Böszörményi úti Campus épületében tartja az órát. Ez alól kivételt képez az, aki hatósági karanténban van. Ebben az esetben a e-mail címre kell elküldeni az erről szóló igazolást. Aki táppénzen van, annak a helyettesítését az adott Intézetben meg kell oldani, órát emiatt más időpontra nem lehet átszervezni.
  5. Az oktatók a Webex rendszerben „időzített óratartás” formájában kötelesek az órát élőben – amennyiben a hallgatói létszám lehetővé teszi –, megfelelő interaktivitás biztosításával megtartani. Az időzített óratartás linkjét a tananyaggal együtt az e-learningbe fel kell tölteni.
  6. A hallgatók a Webex felületen kötelesek a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített teljes nevükön bejelentkezni.
  7. Az oktató az órához való csatlakozás lehetőségét az óra 20. percében lezárja. Ezt követően a hallgatónak nincs lehetősége csatlakozni az adott tanórához. Távollétük hiányzásnak minősül.
  8. Oktatóinknak javasoljuk, hogy ne wifi hálózaton, hanem a kiépített vezetékes internet kapcsolaton keresztül tartsák az óráikat.

Frissítés dátuma: 2020.09.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.