Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Szakvezető: Dr. Erdey László, egyetemi docens

Ügyintézö

Képzési és kimeneti követelmény (érvényes)

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot olyan hallgatóknak ajánljuk, akik karrierjüket valamilyen nemzetközi szakmai közegben, nemzetközi környezetben képzelik el, 
valamint fontos számukra az idegen nyelvek mindennapi használata. 

Szakunk oktatási struktúráját úgy építettük fel, hogy hallgatóink az aktuális nemzetközi szakirodalomra építő, valamint több választható idegen nyelvű tárgy elsajátítása során eredeti látás- és gondolkodásmódra tesznek szert a tudás gyakorlati alkalmazásában, s ennek alapján képesek kreatív és újító megoldások kialakítására és megvalósítására. Hallgatóink végzés után legalább két idegen nyelven képesek az üzleti kommunikációra.

Ezen a mesterszakon szerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik az elhelyezkedést, sikeres munkavégzést, illetve hosszabb távú karriert nemzetközi szervezeteknél, a kormányzati, az üzleti (főleg transznacionális vállalatok és pénzügyi közvetítés) és a nem kormányzati szféra nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó intézményeiben, vállalatainál, illetve szervezeti egységeinél. A mesterszakot elvégzők kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek tanulmányaik gazdaságtudományi vagy inter-, illetve multidiszciplináris doktori képzésben való folytatásához.

Ez a mesterprogram a nemzetközi gazdálkodási alapszak egyenes folytatásának tekinthető, de bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó alapszakra ráépíthető. A szakhoz kapcsolódó tanulmányok lehetséges egymásra épülését mutatja be az alábbi ábra.

Képzési idő

 • 4 félév.

Mi lesz az Ön szakképzettsége?

 • Okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (MA, Economist in International Economy and Business)

A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz akár idegen nyelven is

 • a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
 • a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, a módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
 • vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
 • az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására,
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapozó képzésben megszerezhető ismeretkörök (20-25 kredit):
  nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan;
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (30-45 kredit):
  nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlődés főbb elméleteinek, összehasonlító módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődésgazdaságtan vállalati, regionális és világgazdasági vonatkozásai;
 • Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (30-45 kredit):
  nemzetközi gazdasági elemzés szakirányon: világgazdasági elméletek értelmezése, fejlődési utak, átalakulások elemzése, általános nemzetközi gazdasági elemzési készség, nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása, globális és vállalati irányítás, regionális elemzés különböző formái, nemzetközi szervezeti magatartás, nemzetközi tárgyaláskészség;nemzetközi üzleti menedzsment szakirányon: transznacionális vállalati jelenlét a világgazdaságban, nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing, nemzetközi számvitel, nemzetközi gazdaságpolitika ismeretek. Lehetséges ismeretkörök még: a világ különböző régióinak üzleti gyakorlata, nemzetközi kereskedelmi jog, külgazdasági stratégia vállalati és regionális szinten, az Európai Unió üzleti környezete és belső piac közötti kapcsolat értelmezése, a világ egyes régióinak gazdasági kapcsolatai, nemzetközi működőtőke mozgás, szellemi tulajdon védelme, fogyasztói jogok és jogorvoslás az EU belső piacán, vállalkozásalapítás és működtetés az egyes EU tagállamokban, áru- és értéktőzsdék működési mechanizmusa, Ázsia (Dél-Amerika stb.) országainak üzleti világa stb.

Milyen szakirányok választására van lehetősége?

 • A képzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi gazdaságelemzés.

Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?

 • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, 
  a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

Dokumentumok

Szakindítási anyagban szereplő tanterv

 • A szak képzési programja 2022-ben tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2021-ben tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2020-ban tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2019-ben tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2017-ben tanterv
 • A szak képzési programja 2016-ban tanterv
 • Archívum

Tantárgyi tematikák

Frissítés dátuma: 2022.07.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.